GEOTECHNICAL HAZARDS: Nature, Assessment and MitigationGEOTECHNICAL HAZARDS: Nature, Assessment and Mitigation by Rolando P. OrenseFrom the Foreword.  Each year, natural disasters due to geologic characteristics and processes cause countless deaths and extensive damage to infrastructure and the environment the world over.… Natural disaster reduction has been highlighted during the last decade with the International Decade on Natural Disaster Reduction (IDNDR). There is a new initiative called International Strategy on Disaster Reduction (ISDR), a global framework established within the United Nations for the promotion of action to reduce social vulnerability and risks of natural hazards and related technological and environmental disasters. It aims to increase public awareness on disaster reduction and to stimulate interdisciplinary and intersectoral partnerships that can improve the scientific knowledge on natural hazards and the causes of disasters.

Lexicon of Philippine Stratigraphy 2008


Lexicon of Philippine Stratigraphy 2008 by Rolando Pena.  From the FOREWORD. The Lexicon of Philippine Stratigraphy 2008 is a necessary companion publication to the Philippine Stratigraphic Guide, a product of the work by the Committee on Stratigraphic Nomenclature of the Geological Society of the Philippines which was presented during GEOCON 2000, in December of 2000 and subsequently published in the January-June issue of the Journal of the Geological Society of the Philippines (Vol. 56, p. 1-30).  The preparation of the Lexicon was initiated by Rolando Pena, Chairman of the Committee on stratigraphic Nomenclature of the Geological Society of the Philippines, and was intended to update an earlier Lexicon by the late Juan S. Teves of the Bureau of Mines in 1954... --Emmanuel V. Tamesis

Kemistri ng KarbonKEMISTRI NG KARBON: Maikling Kurso sa Paggamit at Pag-unawa ng mga Konsepto ng Kemistri ng Karbon... Pinagtibay at ipinatupad sa UP noong 1989 ang isang Patakarang Pangwika na nagtatakda na Filipino ang maging pangunahmg midyum ng pagtuturo... Pagkilala... ito sa katunayan na sariling wika ang higit na mabisang kasangkapan ng edukasyon; at ang edukasyon na ginagamitan ng wikang naiintindihan ng nakararami ay paghawan ng landas tungo sa katarungang panlipunan. Ngunit hindi sapat ang isang Patakarang Pangwika para palaganapin ang wikang Filipino sa akademya. Kailangan ang mga kagamitang panturo, lalo na ang mga teksbuk sa Filipino na magagamit ng mga guro at mag-aaral...